Regulamin

W niniejszej Umowie i Zastrzeżeniu („Umowa”) „ty” i „twój” odnoszą się do każdego klienta lub odwiedzającego stronę internetową, „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Modera Software LTD, (MODERA), jej kontrahentów, agentów , pracownicy, urzędnicy, dyrektorzy i podmioty stowarzyszone, a „Usługi” odnoszą się do świadczonych przez nas usług. MODERA OFERUJE NINIEJSZĄ WITRYNĘ I POWIĄZANE USŁUGI Z ZASTRZEŻENIEM ZGODY UŻYTKOWNIKA Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W NINIEJSZYM OPISIE. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI.

ZASTRZEŻENIE

NINIEJSZA STRONA JEST UDOSTĘPNIANA TAK, JAK JEST, BEZ OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z TEJ STRONY ORAZ WSZELKICH USŁUG Z NIĄ ZWIĄZANYCH. Niektóre urzędy państwowe nie zezwalają na wyłączenia gwarancji dorozumianych, więc powyższe wyłączenie może nie dotyczyć użytkownika.

MODERA, JEJ PRZEDSTAWICIELE, PRZEDSTAWICIELE I PRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE, KARNE LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z TEJ/ZWIĄZANEJ LUB TREŚCI LUB INFORMACJI ZAWARTYCH W WITRYNIE. JEDYNYM ROZWIĄZANIEM W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA ZE STRONY LUB JEJ USŁUG JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY/LUB TYCH USŁUG.

MODERA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ FIRMY ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE SZKODY LUB UTRATĘ ZYSKÓW LUB NALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB JAKICHKOLWIEK DOSTARCZONYCH TOWARÓW LUB USŁUG, CZY Z NARUSZENIA GWARANCJI LUB W INNY SPOSÓB, CZY POWSTAJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA LUB CZYNOWA (W TYM ZANIEDBANIA I ŚCISŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT) I NIEZALEŻNIE OD POINFORMOWANIA UŻYTKOWNIKA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRATY LUB USZKODZEŃ. KAŻDA STRONA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH PRAW, ŻE TE WYŁĄCZENIA POZBAWIAJĄ TAKIEJ STRONY ODPOWIEDNIEGO ŚRODKA PRAWNEGO.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY PRODUKTÓW I USŁUG REKLAMUJĄ SWOJE PRODUKTY I USŁUGI NA STRONIE MODERA. MODERA FORMUJE „WSPÓŁPRACĘ” LUB UMOWY Z NIEKTÓRYMI SPRZEDAWCAMI OD CZASU W CELU UŁATWIENIA DOSTARCZANIA TYCH PRODUKTÓW I USŁUG. JEDNAK UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE MODERA W ŻADNYM CZASIE NIE UDZIELA ŻADNYCH PRAW LUB GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW LUB USŁUG OSÓB TRZECICH, ANI MODERA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH PRODUKTÓW LUB W ZWIĄZKU Z TYM USŁUGI. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH PRAW I ROSZCZEŃ WOBEC FIRMY MODERA W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW I USŁUG STRON TRZECICH, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Rozumiesz i zgadzasz się, że wszelkie materiały i / lub dane pobrane lub w inny sposób uzyskane w wyniku korzystania z naszych usług są wykonywane według własnego uznania i na ryzyko oraz że będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych, które wynikają z pobrania takich materiałów i/lub danych. Rozumiesz, że wszelkie uchwały korporacyjne, które są pobierane z witryny Activefilings, są pobierane wyłącznie według Twojego uznania i ryzyka. Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących jakichkolwiek zakupionych lub otrzymanych towarów lub usług ani żadnych transakcji zawartych z MODERA. Żadna porada ani informacja, ustna lub pisemna, uzyskana przez użytkownika od MODERA nie stanowi żadnej gwarancji, która nie została wyraźnie ustanowiona w niniejszym dokumencie.

Niektóre regulacje prawne nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji, więc niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania. MODERA, według własnego uznania, może w dowolnym momencie zmienić warunki i zasady działania tej strony internetowej. Korzystając z tej usługi użytkownik zrzeka się wszelkich praw lub roszczeń, jakie może mieć wobec firmy MODERA. Treści dostępne za pośrednictwem strony są wyłączną własnością firmy MODERA lub jej licencjodawców i są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, treści należące do MODERA otrzymane za pośrednictwem strony mogą być pobierane, wyświetlane, formatowane i drukowane wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Treści należące do licencjodawców MODERA mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom. Zgadzasz się nie reprodukować, sprzedawać, publikować, transmitować ani rozpowszechniać treści otrzymanych za pośrednictwem strony do nikogo, w tym między innymi do innych osób w tej samej firmie lub organizacji bez uprzedniej pisemnej zgody MODERA.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Łącza do innych stron są udostępniane tylko grzecznościowo klientom MODERA. Te linki nie stanowią aprobaty produktów, usług ani informacji dostarczanych przez inne strony. Ponadto umieszczenie linków do innych stron nie oznacza, że ​​inne strony wyraziły zgodę na włączenie tych linków ani że istnieje jakikolwiek związek między MODERA a połączoną stroną. MODERA nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość innych stron internetowych. MODERA niniejszym zrzeka się wszelkich praw lub gwarancji wyrażonych na jakiejkolwiek stronie innej niż nasza własna.

TA STRONA NIE ZASTĘPUJE PORADY PRAWNEJ

Materiały zamieszczone na stronie www.modera.com mają charakter wyłącznie informacji publicznej i nie stanowią zindywidualizowanej porady prawnej. Twoja recenzja zamieszczonych materiałów nie ustanawia żadnej formy relacji prawnik-klient pomiędzy Tobą a firmą MODERA. Powinieneś skonsultować się z wykwalifikowanym radcą prawnym, aby określić obowiązujące prawo i sposób, w jaki może ono mieć zastosowanie w Twojej konkretnej sytuacji.

PRAWA AUTORSKIE

Cała zawartość tej Strony, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, grafika, logo, ikony i obrazy, są własnością firmy MODERA. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, żadna część materiałów na tych stronach nie może być przedrukowywana ani publikowana w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody firmy. Udziela się zgody na drukowanie kopii artykułów informacyjnych do własnego użytku i wglądu, pod warunkiem zachowania atrybucji źródłowych i informacji o prawach autorskich.

ZNAK TOWAROWY

Zastrzegamy sobie wszystkie nasze prawa do grafiki i tekstu, wszelkich innych obrazów, naszych nazw handlowych i znaków towarowych oraz wszelkich praw własności intelektualnej. Nazwy handlowe, znaki towarowe, logo i nazwy usług oraz podobne znaki zastrzeżone MODERA nie mogą być przedrukowywane ani wyświetlane w żadnej formie bez wyraźnej pisemnej zgody MODERA.

WYSYŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL

Nasza strona korzysta z bezpiecznego formularza zamówienia online, aby klienci mogli starać się o nasze usługi. Kiedy wysyłasz do MODERA pocztę elektroniczną (w odróżnieniu od bezpiecznego formularza zamówienia, który jest szyfrowany), transmisja poczty elektronicznej niekoniecznie jest bezpieczna i nie jest szyfrowana. W związku z tym wiadomości e-mail niekoniecznie są chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Wysyłanie wiadomości e-mail odbywa się na własne ryzyko. MODERA nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie poufnych informacji ani żadnych zobowiązań w odniesieniu do tych informacji, które nie zostały przesłane przez bezpieczny serwer.

PRAWO RZĄDOWE

Korzystając z tej strony, poddajesz się wyłącznej jurysdykcji Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Estonii, i zrzekasz się wszelkich jurysdykcyjnych, miejscowych lub niewygodnych zarzutów na forum takich sądów. Zgadzasz się, że jeśli Twój agent  (tj. Dostawca usług internetowych, pracownik itp.) Zakupił nasze Usługi w Twoim imieniu, jesteś mimo to związany jako zleceniodawca wszystkimi niniejszymi warunkami. MODERA może modyfikować niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie, dokonując takiej modyfikacji na tej stronie.

KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY I/LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG Z NIĄ ZWIĄZANYCH, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I ZGADZA SIĘ NA WARUNKI UŻYTKOWANIA. Wszystkie dokumenty wymienione poniżej są niniejszym włączone do Umowy Warunków użytkowania bez zastrzeżeń.