MODERA AS 2023. aasta 6 kuu auditeerimata aruanne

Modera jõudis kasumisse

 2023.a. 1 poolaastal kasvas Modera müügitulu 63% ning ettevõtte jõudis kasumisse.

 I pa 2023I pa 2022Kasv
TULUD1 152 710706 10863%
EBITDA526 001115 887354%
ÄRIKASUM41 534-284 437 

 

“Kasvu taga on aastatepikkune töö klientidega ja tootearendusega, mis hakkab nüüd tulemust tooma. Esimesel poolaastal andis meie kasumlikkuse saavutamisele vajaliku tõuke mullu sõlmitud koostööleping autotehasega, mille projektitulud hakkasid realiseeruma. Samuti näitab 2023. aasta esimese poole tugev kasv valitud strateegia õigsust,” ütles Modera juhatuse esimees Raido Toonekurg ning lisas, et märkimisväärseks teeb tulemus asjaolu, et seda kõike on saavutatud väga turbulentses majandusolukorras ning kasumisse jõudmine on väga oluline sõnum meie aktsionäridele, klientidele, töötajatele ja koostööpartneritele.

Modera tulud kasvasid tulud kasvasid tänavu esimesel poolaastal 63% protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ulatudes 1,15 miljoni euroni. Modera on viimased 2,5 aastat suutnud järjepanu aastas kasvada kasvada enam kui poole võrra. 

Toonekurg lisas, et märkimisväärne on kasv ka uutel turgudelt ning praeguseks laekub ettevõttele tulu juba 15 riigist. “Selline lai jaotus regioonide lõikes annab kindlust tulevikuks kuna meie tulu on geograafiliselt hajutatud,” ütles ta.

Modera eristub enamikest Eestis tegutsevatest tarkvaraettevõtetest kuna omatakse Eestis välja töötatud ja arendatavat toodet, millel on üle 2 000 ärikasutaja rohkem kui 15 riigis. Märkimisväärne on ka loodud integratsioonide arv erinevate automüügiportaalide, kindlustusseltside ja finantsasutustega nii Baltikumis kui väljaspool Balti riike. Loodud integratsioonide arvuks on 40 ja see kasvab jooksvalt.

Tegevuskeskkonnast

Esimene poolaasta 2023 põhilised mõjutegurid majanduses olid intressitõusud, jätkuv, kuid aeglustuv, inflatsioon ja pigem negatiivne meelestatus järgmise poolaasta ja aasta väljavaadete osas. Autode müük ei jäänud eelmistele aastatele oluliselt alla, kuid lähituleviku osas ei olda optimistlikud.

Modera tegevuskeskkonnale on endiselt need mõjud nii positiivsed kui negatiivsed. Positiivne mõju on selles, et automüüjad on sunnitud optimeerima oma tegevusi ning Modera tooted on just selleks loodud. Samas paneb olukord automüüjaid põhjalikumalt kaaluma lisainvesteeringuid. Uus müük võib olla mõjutatud üldisest majanduslangusest, kui investeeringuid piiratakse. Osa tulust on litsentsitasud ning ei ole kiired kaduma ka majanduslanguses, sest meie toodetest loobumine tähendab pikka protsessi mõne konkurendi tootele ümber minemiseks. Kuid seadistustest ja lisaarendustest saadavat tulu võib majanduslangus piirata küll.

Praegu me ei näe huvi lahtumist. Olemasolevad ressursid on täielikult hõivatud ning ka lähitulevik on täis planeeritud.

Müügitulemustest

Esimene poolaasta tulude kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 63%. Modera on kasvanud viimased 2,5 aastat rohkem kui 50% perioodide võrdluses. Praeguseks laekub tulu juba 15 riigist ning kasv on olnud kõige suurem just uutel turgudel, kus ka jätkub potentsiaali tulevikuks. Lai jaotus regioonide lõikes annab kindlust tulevikuks kuna meie tulu on geograafiliselt hajutatud.

Olulist osa tulude kasvus mängis suure autotootjaga sõlmitud leping, mille raames on Modera valmistanud toote ette kasutuseks uuel turul. 

Finantstulemustest

Allpool on toodud välja põhilised finantsnäitajad. Põhiselt näitavad need, et ettevõte liigub õigel kursil, kuna tulude kasv on märkimisväärne ning et ettevõtte on ka hästi skaleeritav.

Kuigi tulud kokku kasvasid 63%, siis teenuse osutamisega seotud kulud kasvasid 14%. Kuigi muud tegevuskulud kasvasid 40%, siis esimesse poolaastasse jäi ka täiendava aktsiakapitali kaasamise kulu, ilma milleta on vastav kasv 20% ning peegeldab ka üldist inflatsiooni survet. Üldkulud moodustasid endiselt vaid 18% kõigist kuludest.

Kõige suurem osa ettevõtte tegevusest on endiselt arendustegevus, mida kapitaliseeritakse. Ettevõte vaba rahavoog (free cash flow) on seetõttu negatiivne ning ettevõtte väärtus seisneb tulevikus teenitavate litsentsitasude potentsiaalis. Nagu tooteliinide tutvustuses mainitud, klientide eluiga on pikk ja potentsiaal müüa toodet edukalt paljudel turgudel on kõrge. 

Olemasolevaid kliente on ettevõte teenindanud esimesel poolaastal kasumlikult. Kasumisse jõudmine on väga oluline sõnum meie aktsionäridele, klientidele, töötajatele ja koostööpartneritele. Sellega oleme tõestanud meie ettevõtte jätkusuutlikust ning oma meeskonna tugevust. Tulemuse teeb märkimisväärseks väga turbulentne situatsioon majanduses. Samuti näitab esimese poolaasta tugev tulemus meie valitud strateegia õigsust, kus oleme kasvanud oma plaanide kohaselt.

Finantsriskide maandamisest

Modera eesmärk finantsriskide maandamisel on hoida bilansis ainult äritegevuse ja finantseerimisega seotud finantsinstrumente (raha, tähtajalised deposiidid, nõuded klientidele, investeeringud tütarettevõttesse, kohustused tarnijatele ja laenukohustused).

Nõuete puhul jälgitakse nõuete aegumist. Laenukohustuste puhul jälgitakse võla kattekordajat (debt service coverage ratio). Intressimäära muutustel on piiratud mõju, kuna vaid üks laen (179 tuhat EUR 30.06.2023 seisuga) ei ole fikseeritud intressiga. Valuutakursside kõikumisel on ebaoluline mõju, kuna üle 99% müüki ja ligikaudu 90% tegevuskuludest on eurodes. Börsikursside muutumise mõju puudub.

Väljavaadetest

Läbirääkimiste faasis on mitmeid uusi kliente, mis võimaldaks ettevõttel kasvada ka edaspidi varem avaldatud prognooside järgi.

On ka oodata litsentsitasude jätkuvat kasvu praegu juurutamisel olevate projektide lõppemisest.

Bilanss

eurodes30.06.202331.12.202230.06.202231.12.2021
Varad    
Käibevarad    
Raha914 108589 8571 313 0911 933 599
Nõuded ja ettemaksed379 078253 374100 176118 787
Kokku käibevarad1 293 186843 2311 413 2672 052 386
Põhivarad    
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse2 4271 0226 2964 370
Nõuded ja ettemaksed4 4686 0839 5709 569
Materiaalsed põhivarad9 7048 89211 9317 888
Immateriaalsed põhivarad5 182 1984 784 1864 512 1074 207 124
Kokku põhivarad5 198 7974 800 1834 539 9044 228 951
Kokku varad6 491 9835 643 4145 953 1716 281 337
Kohustised ja omakapital    
Kohustised    
Lühiajalised kohustised    
Laenukohustised368 353366 290116 170305 041
Võlad ja ettemaksed506 153523 715525 393456 952
Sihtfinantseerimine26 73923 67425 55768 182
Kokku lühiajalised kohustised901 245913 679667 120830 175
Pikaajalised kohustised    
Laenukohustised344 120439 112753 777706 377
Sihtfinantseerimine172 056186 930210 604116 401
Kokku pikaajalised kohustised516 176626 042964 381822 778
Kokku kohustised1 417 4211 539 7211 631 5011 652 953
Omakapital    
Aktsiakapital nimiväärtuses179 916158 824157 624157 624
Registreerimata aktsiakapital ülekursiga0000
Ülekurss4 343 1533 415 1233 415 1233 415 123
Kohustuslik reservkapital2 5562 5562 5562 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)527 1901 053 0811 053 0811 186 692
Aruandeaasta kasum (kahjum)0-525 8910-133 611
Jooksva aasta kasum (kahjum)21 7470-306 7140
Kokku omakapital5 074 5624 103 6934 321 6704 628 384
Kokku kohustised ja omakapital6 491 9835 643 4145 953 1716 281 337

Kasumiaruanne

eurodes2023
I poolaasta
2022
I poolaasta
Lisa
Müügitulu1 140 901653 97612
Muud äritulud11 80952 13213
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel879 381688 705 
Kaubad, toore, materjal ja teenused-679 222-597 564 
Mitmesugused tegevuskulud-275 494-196 217 
Tööjõukulud-550 046-479 83314
Põhivarade kulum ja väärtuse langus-484 467-400 324 
Muud ärikulud-1 328-5 312 
Ärikasum (kahjum)41 534-284 437 
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt1 4051 926 
Intressitulud56975 
Intressikulud-19 329-23 927 
Muud finantstulud ja -kulud-2 432-351 
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist21 747-306 714 
Jooksva aasta kasum (kahjum)21 747-306 714 

Rahavoogude aruanne

Rahavood äritegevusest eurodes      2023 I pa      2022 I pa
Ärikasum (kahjum)41 534-284 437
Korrigeerimised  
Põhivarade kulum ja väärtuse langus484 467400 324
Sihtfinantseerimine-11 8090
Kokku korrigeerimised472 658400 324
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus-124 09318 593
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus4 935114 615
Kokku rahavood äritegevusest395 034249 095
Rahavood investeerimistegevusest  
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel-883 291-709 350
Laekunud intressid57392
Kokku rahavood investeerimistegevusest-882 718-709 258
Rahavood finantseerimistegevusest  
Saadud laenude tagasimaksed-92 930-136 136
Makstud intressid-41 825-23 858
Makstud tagatistasud-1 7580
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest949 1220
Kokku rahavood finantseerimistegevusest812 609-159 994
Kokku rahavood324 925-620 157
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses589 8571 933 599
Raha ja raha ekvivalentide muutus324 925-620 157
Valuutakursside muutuste mõju-674-351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus914 1081 313 091

Omakapitali muutuste aruanne

eurodesAktsiakapital nimiväärtusesÜlekurssMuud reservidJaotamata kasum (kahjum)Kokku
31.12.2021157 6243 415 1232 5561 053 0814 628 384
Jooksva aasta kasum (kahjum)   -306 714-306 714
30.06.2022157 6243 415 1232 556746 3674 321 670
Aruandeaasta kasum (kahjum)   -219 177-219 177
Emiteeritud aktsiakapital1 200   1 200
31.12.2022158 8243 415 1232 556527 1904 103 693
Jooksva aasta kasum (kahjum)   21 74721 747
Emiteeritud aktsiakapital21 092928 030  949 122
30.06.2023179 9164 343 1532 556548 9375 074 562

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Lisad:
Modera 2023 I poolaasta aruanne.pdf

Originaaluudis siin

Subscribe to our newsletter

Company

Green ICT

Careers

Sign up for a newsletter

Subscribe to our newsletter

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.