AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Aktsiaselts Modera (registrikood 11383889, aadress/asukoht Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti) (edaspidi „Selts“) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 24. mail 2023. a algusega kell 10:00 (Eesti aeg) Seltsi asukohas Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 17. mai 2023. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.  

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 24. mail 2023. a kell 9:30.

Üldkoosolekule registreerimisel palume teil esitada:

 1. 1. füüsilisest isikust aktsionäril – isikut tõendav dokument (pass või ID kaart);
 2. 2. füüsilisest isikust aktsionäri esindajal – isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ja lihtkirjaliku volikirja esitamisel selle originaal, digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul palume see edastada vastavalt alltoodule;
 3. 3. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID kaart);
 4. 4. juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ja juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud lihtkirjaliku volikirja esitamisel selle originaal, digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul palume see edastada vastavalt alltoodule.

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume sellest Seltsi informeerida hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti aadressil investor@modera.com. Samale e-posti aadressile palume hiljemalt 24. mail 2023. a kell 9:45 edastada ka need volikirjad, mis aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud. Volituse tagasivõtmise korral palume saata vastavasisuline aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud teade hiljemalt enne üldkoosoleku algust e-posti aadressile investor@modera.com. Volikirja blankett on kättesaadav Seltsi veebilehel: https://modera.com/automotive-crm/?lang=et.  

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist või välislepingust ei tulene teisiti. Kui esindusõigus ei nähtu (äri)registri väljavõttelt, tuleb esitada muud dokumendid, mis esindaja esindusõigust tõendavad. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt.

Korralise üldkoosoleku päevakord

Vastavalt Seltsi nõukogu otsusele on aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

 1. 1. Seltsi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine;
 2. 2. Seltsi 2022. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine.

Seltsi nõukogu on teinud aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud (otsuse eelnõud):

 1. 1. Seltsi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 1. 2. Seltsi 2022. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine

Suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 525 891 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

________________________

Kõigi Seltsi aktsionäride korralise üldkoosolekuga seotud materjalidega ning seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku otsuste eelnõudega ja aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta, Seltsi 2022. aasta majandusaasta aruandega, vandeaudiitori aruandega, kahjumi katmise ettepanekuga ja nõukogu aruandega 2022. majandusaasta aruande kohta) on võimalik tutvuda Seltsi veebilehel: https://modera.com/automotive-crm/?lang=et

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada Seltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil investor@modera.com või edastades selle Seltsi aadressile. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil investor@modera.com või edastades selle Seltsi aadressile. Eelnimetatud õiguse kasutamise korral peavad aktsionärid samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega esitama Seltsile iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjenduse.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada, edastades need e-posti aadressil investor@modera.com.

Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada enne koosolekut elektrooniliselt vastavalt alltoodud korrale:

 1. 1. elektrooniline hääl tuleb edastada e-posti aadressile investor@modera.com hiljemalt üks tund enne üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatud üldkoosoleku algust. Aktsionäril on õigus muuta või tühistada häält või esitada vastuväide hiljemalt eespool märgitud hääle edastamise tähtajaks;
 2. 2. aktsionäri hääl peab olema antud vastaval blanketil ning olema digitaalselt allkirjastatud. Hääletamise blankett, mida aktsionär peab kasutama hääle edastamiseks, on kättesaadav Seltsi veebilehel: https://modera.com/automotive-crm/?lang=et;  
 3. 3. juhul kui aktsionäri esindab üldkoosolekul esindaja, tuleb koos hääle edastamisega või enne seda edastada punktis 1 viidatud e-posti aadressile ka:
  1. 1. kui tegemist on volitatud esindajaga – digitaalselt allkirjastatud volikiri ning kui aktsionär on juriidiline isik, siis ka koopia aktsionäri (äri)registri väljavõttest või muudest dokumentidest, mis tõendavad volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust;
  2. 2. kui tegemist on seadusjärgse esindajaga – koopia aktsionäri (äri)registri väljavõttest või muudest dokumentidest, mis tõendavad esindaja esindusõigust;

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist või välislepingust ei tulene teisiti. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt. Vastavad originaaldokumendid tuleb edastada Seltsile hiljemalt elektroonilise hääle esitamise tähtajaks;

Notariaalselt kinnitatud või kirjalik volikiri asendab digitaalselt allkirjastatud volikirja tingimusel, et see on edastatud Seltsile hiljemalt elektroonilise hääle esitamise tähtajaks;

 1. 4. aktsionärid, kes on hääletanud õigeaegselt, loetakse üldkoosolekul osalevateks ja nende aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui üldkoosolekul hääletatakse ainult enne üldkoosolekut avalikustamata otsuste eelnõusid, mille kohta ei ole aktsionär ühtegi häält edastanud, siis ei loeta aktsionäri üldkoosolekul osalevaks.

Lisainfo saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Lisad:
2022_Modera auditeeritud majandusaasta aruanne.pdf
Elektroonilise hääletamise blankett.Modera üldkoosolek.est.25-04.2023(779212.2).docx
Volikirja blankett.Modera korraline üldkoosolek.est.25-04-2023(779204.2).docx

Subscribe to our newsletter

Company

Green ICT

Careers

Sign up for a newsletter

Subscribe to our newsletter

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.