Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsiaselts Modera (registrikood 11383889, aadress/asukoht Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti) (edaspidi „Selts“) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 31. märtsil 2023. a algusega kell 10:00 (Eesti aeg) Seltsi asukohas Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 24. märtsi 2023. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 31. märtsil 2023. a kell 9:30.

Üldkoosolekule registreerimisel palume teil esitada:

 1. 1. füüsilisest isikust aktsionäril – isikut tõendav dokument (pass või ID kaart);
 2. 2. füüsilisest isikust aktsionäri esindajal – isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ja lihtkirjaliku volikirja esitamisel selle originaal, digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul palume see edastada vastavalt alltoodule;
 3. 3. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID kaart);
 4. 4. juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ja juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud lihtkirjaliku volikirja puhul selle originaal, digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul palume see edastada vastavalt alltoodule.

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume sellest Seltsi informeerida hiljemalt enne erakorralise üldkoosoleku algust e-posti aadressil investor@modera.com. Samale e-posti aadressile palume hiljemalt 31. märtsil 2023. a kell 9:45 edastada ka need volikirjad, mis aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud. Volituse tagasivõtmise korral palume saata vastavasisuline aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud teade hiljemalt enne erakorralise üldkoosoleku algust e-posti aadressile investor@modera.com. Volikirja blankett on kättesaadav Seltsi veebilehel: https://modera.com/automotive-crm/?lang=et.

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist või välislepingust ei tulene teisiti. Kui esindusõigus ei nähtu (äri)registri väljavõttelt, tuleb esitada muud dokumendid, mis esindaja esindusõigust tõendavad. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord

Vastavalt Seltsi nõukogu otsusele on aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

 1. 1. Seltsi aktsiate teise avaliku pakkumise heakskiitmine ja aktsiate mitmepoolses kauplemissüsteemis First North kauplemisele võtmise taotlemise heakskiitmine.
 2. 2. Seltsi nõukogu volitamine Seltsi aktsiakapitali suurendamiseks.
 3. 3. Olemasolevate aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine.

Seltsi nõukogu on teinud aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud, mis ühtivad juhatuse koostatud otsuste eelnõudega:

 1. Seltsi aktsiate teise avaliku pakkumise heakskiitmine ja aktsiate mitmepoolses kauplemissüsteemis First North kauplemisele võtmise taotlemise heakskiitmine

Kiita heaks Seltsi aktsiate teise avaliku pakkumise korraldamine järgmistel tingimustel:

 1. 1. Pakkumine: avalik pakkumine Eestis;
 2. 2. Aktsia: Seltsi lihtaktsia nimiväärtusega 0,1 eurot;
 3. 3. Pakkumise maht: kuni 120 000 aktsiat, mida on ülemärkimise korral õigus suurendada kuni 240 000 aktsiani; pakkumise indikatiivne rahaline maht on kuni 540 000 eurot, ülemärkimise korral kuni 1 080 000 eurot;
 4. 4. Pakkumise hind: 4,5 eurot aktsia kohta;
 5. 5. Kavandatav märkimisperiood: 3. aprill 2023. a – 14. aprill 2023. a;
 6. 6. Märkimise eesõigus: olemasolevatele aktsionäridele tagatakse pakkumisel osalemisel märkimise eesõigus võrdeliselt neile enne pakkumist kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summaga. Aktsionäride ring, kellel on eelkirjeldatud märkimise eesõigus ning selle ulatus määratakse kindlaks 31. märtsi 2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga;
 7. 7. Kauplemisele võtmine: taotleda uute Seltsi aktsiate kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna Börsi mitmepoolses kauplemissüsteemis First North;
 8. 8. Arveldus: pakkumises osalenud investoritele jaotatakse Modera suuraktsionärile Bosel OÜ-le kuuluvad ja arvelduse eesmärgil laenatud aktsiaid;
 9. 9. Aktsiakapitali suurendamise otsustamine: otsustab Seltsi nõukogu põhikirjaga antud õiguse alusel.

Aktsionärid volitavad Seltsi juhatust viima läbi aktsiate avalikku pakkumist ja taotlema nende kauplemisele võtmist mitmepoolses kauplemissüsteemis First North vastavalt ülaltoodud tingimustele, kusjuures Seltsi juhatusel on õigus pakkumisperioodi muuta juhul, kui juhatus peab seda mõistlikuks ja vajalikuks.

 1. Seltsi nõukogu volitamine Seltsi aktsiakapitali suurendamiseks

Kooskõlas Seltsi põhikirja punktiga 2.2.6 volitada Seltsi nõukogu suurendama Seltsi aktsiakapitali ning laskma välja Seltsi uusi aktsiaid aktsionäride otsuse punktis 1 otsustatud avaliku pakkumise korraldamiseks.

 1. Olemasolevate aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine

Käesolevaga välistatakse aktsionäride märkimise eesõigus uute aktsiate emiteerimisel nõukogu otsuse alusel vastavalt käesoleva otsuse punktile 1(ix), kuivõrd tegu on tehnilise protsessiga avaliku pakkumise arvelduseks vastavalt käesoleva otsuse punktile 1(viii) laenatud aktsiate tagastamiseks.

________________________

Kõigi Seltsi aktsionäride erakorralise üldkoosolekuga seotud materjalidega ning seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku otsuste eelnõudega ja aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta) on võimalik tutvuda Seltsi veebilehel: https://modera.com/automotive-crm/?lang=et.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada Seltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil investor@modera.com või edastades selle Seltsi aadressile. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Küsimusi erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada, edastades need e-posti aadressil investor@modera.com.

Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada enne koosolekut elektrooniliselt vastavalt alltoodud korrale:

 1. 1. elektrooniline hääl tuleb edastada e-posti aadressile investor@modera.com hiljemalt üks tund enne üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatud üldkoosoleku algust. Aktsionäril on õigus muuta või tühistada häält või esitada vastuväide hiljemalt eespool märgitud hääle edastamise tähtajaks;
 2. 2. aktsionäri hääl peab olema antud vastaval blanketil ning olema digitaalselt allkirjastatud. Hääletamise blankett, mida aktsionär peab kasutama hääle edastamiseks, on kättesaadav Seltsi veebilehel: https://modera.com/automotive-crm/?lang=et;
 3. 3. juhul kui aktsionäri esindab üldkoosolekul esindaja, tuleb koos hääle edastamisega või enne seda edastada punktis 1 viidatud e-posti aadressile ka:
  1. 3.1. kui tegemist on volitatud esindajaga – digitaalselt allkirjastatud volikiri ning kui aktsionär on juriidiline isik, siis ka koopia aktsionäri (äri)registri väljavõttest või muudest dokumentidest, mis tõendavad volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust;
  2. 3.2. kui tegemist on seadusjärgse esindajaga – koopia aktsionäri (äri)registri väljavõttest või muudest dokumentidest, mis tõendavad esindaja esindusõigust;

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist või välislepingust ei tulene teisiti. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt. Vastavad originaaldokumendid tuleb edastada Seltsile hiljemalt elektroonilise hääle esitamise tähtajaks;

Notariaalselt kinnitatud või kirjalik volikiri asendab digitaalselt allkirjastatud volikirja tingimusel, et see on edastatud Seltsile hiljemalt elektroonilise hääle esitamise tähtajaks;

 1. 4. aktsionärid, kes on hääletanud õigeaegselt, loetakse üldkoosolekul osalevateks ja nende aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui üldkoosolekul hääletatakse ainult enne üldkoosolekut avalikustamata otsuste eelnõusid, mille kohta ei ole aktsionär ühtegi häält edastanud, siis ei loeta aktsionäri üldkoosolekul osalevaks.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Subscribe to our newsletter

Company

Green ICT

Careers

Sign up for a newsletter

Subscribe to our newsletter

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.