Aktsiaselts Moderakorralise üldkoosoleku otsused

Aktsiaselts Modera (registrikood 11383889, aadress Mõisa tn 4, 13522, Tallinn) (’Selts’) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 24. mail 2023 algusega kell 10:00 aadressil Mõisa tn 4, 13522, Tallinn. 

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 17 mail 2023 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 2035 aktsionäri, kellele kuulub kokku 1 799 156 aktsiat.

Korralisel üldkoosolekul osales kokku 13 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 1 132 585 häält ehk 62,95% kõigist aktsiatega esindatud häältest sh 5 aktsionäri, kes esitasid oma hääle kirjalikult enne üldkoosoleku toimumist ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 108 126 häält s.o. (6,01%) Seltsi aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolekul kvoorum ja korraline üldkoosolek oli pädev otsuseid vastu võtma. 

Korralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine: 

  1. 1. Seltsi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine.
  2. 2. Seltsi 2022. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine. 

Üldkoosolek võttis päevakorras olnud küsimustes vastu alljärgnevad otsused:  

  1. 1. Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul

Otsuse poolt anti 1 132 585 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud. 

  1. 2. Suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 525 891 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Otsuse poolt anti 1 132 585 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud. 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Subscribe to our newsletter

Company

Green ICT

Careers

Sign up for a newsletter

Subscribe to our newsletter

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.