Aktsiaselts Modera korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsiaselts Modera (registrikood 11383889; aadress Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Mõisa tn 4, 13522) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku teisipäevaks, 28. juuniks 2022, algusega kell 11.00 aadressil Mõisa tn 4, Tallinn. Korralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 28. juunil 2022 kell 10.30 koosoleku toimumiskohas.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 21. juunil 2022 Nasdaq CSD Estonia arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Elektroonilise hääletamise kord ja tähtaeg

Aktsionärid, kes füüsiliselt koosolekul osaleda ei soovi, saavad hääletada enne koosoleku toimumist elektrooniliselt. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäril täita hääletussedel, mis on kättesaadav Aktsiaselts Modera kodulehel (https://modera.com/automotive-crm/haaletamine). Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga aadressil investor@modera.com hiljemalt 27. juunil 2022 kella 16:00-ks.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud hääletamiseks

 1. 1. Aktsiaselts Modera 2021.a majandusaasta aruande kinnitamine ja kahjumi katmine
  Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada Aktsiaselts Modera 2021.a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ja suunata Aktsiaselts Modera aruandeaasta kahjum summas 133 611 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning katta see tulevaste perioodide kasumi arvelt.
 1. 2. Nõukogu esimehega nõukogu liikme lepingu sõlmimise otsustamine ning lepingu tingimuste, nõukogu liikmele makstava tasu suuruse ja korra ning Aktsiaselts Modera esindaja määramine lepingu sõlmimisel
  Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku määrata nõukogu esimehele Siim Vipsile makstavaks igakuise tasu suuruseks kuni 4000 eurot (brutosumma) ning Aktsiaselts Modera esindajaks nõukogu esimehega nõukogu liikme lepingu sõlmimisel Raido Toonekurg, kellel on õigus määrata ülejäänud nõukogu liikme lepingu tingimused omal äranägemisel, pidades silmas Aktsiaselts Modera huve.
 1. 3. Optsiooniprogrammi tingimuste muutmine
  Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku muuta Aktsiaselts Modera 16. septembril 2021 toimunud üldkoosoleku poolt otsustatud optsiooniprogrammi tingimusi alljärgnevalt:
 1. (i) suurendada optsiooniprogrammi mahtu, optsiooniprogrammi uueks mahuks on senise 2% asemel 12% Aktsiaselts Modera aktsiakapitalist;
  1. (ii) muuta hinda ja määrata hind vahemikuna 0,1 eurot – 6,6 eurot senise 6,6 euro asemel ühe Aktsiaselts Modera aktsia kohta, kusjuures täpse hinna määrab Aktsiaseltsi Modera nõukogu.
 1. 4. Märkimise eesõiguse välistamine
  Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku välistada aktsionäride märkimise eesõigus igakordsel aktsiakapitali suurendamisel, kui Aktsiaseltsi Modera aktsiakapitali suurendab nõukogu üldkoosoleku poolt heakskiidetud optsiooniprogrammi realiseerimiseks nõukogule põhikirjaga antud õiguse alusel.
 1. 5. Audiitori volituste pikendamine
  Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku pikendada audiitor Mart Nõmperi (Grant Thornton Baltic OÜ) volitusi Aktsiaselts Modera audiitorina järgnevaks kaheks majandusaastaks (2022.a ja 2023.a majandusaasta auditeerimiseks).

Üldkoosolekuga seotud teabe avaldamine

Üldkoosolekuga seotud teave (käesolev üldkoosoleku kokkukutsumise teade; majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek; juhatuse, nõukogu, aktsionäride ja audiitori esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused päevakorrapunktide kohta; blanketid, mida tuleb kasutada volituse alusel hääletamiseks ja enne koosolekut elektrooniliselt hääletamiseks) on kättesaadav Aktsiaselts Modera kodulehel aadressil https://modera.com/automotive-crm/haaletamine . Viidatud aadressil on võimalik tutvuda ka muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, samuti leiab sealt teabe Äriseadustiku §-s 287, § 293 lg-s 2 ja lg-s 21 ning § 2931 lg-s 4 toodud aktsionäride õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil investor@modera.com. Küsimused ja vastused avalikustatakse Aktsiaselts Modera koduleheküljel.

Teave üldkoosolekul esindaja kaudu osalemise ja volituse tagasivõtmisest teatamise korra kohta

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume sellest Aktsiaseltsi Modera informeerida hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti aadressil investor@modera.com. Samale e-posti aadressile palume hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust edastada ka need volikirjad, mis aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud. Volituse tagasivõtmise korral palume saata vastavasisuline aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud teade hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti aadressile investor@modera.com.

Üldkoosolekul osalejate registreerimine

Registreerimiseks palume aktsionäril kaasa võtta isikut tõendav dokument (nt pass või ID kaart). Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume aktsionäri esindajal kaasa võtta lihtkirjaliku volikirja esitamise korral selle originaal.

Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume välismaiste äriühingute esindajatel esindusõiguse tõendamiseks kaasa võtta apostillitud väljavõte selle riigi äriregistrist, kus välismaine äriühing on registreeritud. Äriregistri väljavõte ei tohi olla hilisema kuupäevaga kui kolm kuud enne korralise üldkoosoleku toimumist. Juhul kui äriregistri väljavõttelt ei ole isiku esindusõigus välja loetav, palume esindusõiguse kontrollimiseks esitada ka välismaise äriühingu apostillitud põhikiri. Apostilli nõue ei kehti juhul, kui vastav väljavõte ja põhikiri on notari poolt kinnitatud Prantsusmaal, Belgias, Taanis, Iirimaal, Itaalias, Lätis, Leedus, Poolas, Ukrainas või Vene Föderatsioonis.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Subscribe to our newsletter

Company

Green ICT

Careers

Sign up for a newsletter

Subscribe to our newsletter

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.