Aktsiaselts Modera erakorralise üldkoosoleku otsused

Aktsiaselts Modera (registrikood 11383889, aadress Mõisa tn 4, 13522, Tallinn) (’Selts’) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus 31.03.2023 algusega kell 10:00 aadressil Mõisa tn 4, 13522, Tallinn.

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 24.03.2023 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 1662 aktsionäri, kellele kuulub kokku 1 588 240 aktsiat.

Erakorralisel üldkoosolekul osales kokku 10 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 1 213 965 häält ehk 76,43% kõigist aktsiatega esindatud häältest (sh 6 aktsionäri, kes kasutasid võimalust hääletada enne koosolekut ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 956 130 häält ehk 60,2% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häältest). Seega oli üldkoosolekul kvoorum ja erakorraline üldkoosolek oli pädev otsuseid vastu võtma.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

 1. 1. Seltsi aktsiate teise avaliku pakkumise heakskiitmine ja aktsiate mitmepoolses kauplemissüsteemis First North kauplemisele võtmise taotlemise heakskiitmine.
 2. 2. Seltsi nõukogu volitamine Seltsi aktsiakapitali suurendamiseks.
 3. 3. Olemasolevate aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine.

Üldkoosolek võttis päevakorras olnud küsimustes vastu alljärgnevad otsused:

 1. 1. Kiita heaks Seltsi aktsiate teise avaliku pakkumise korraldamine järgmistel tingimustel:
 1. 1. Pakkumine: avalik pakkumine Eestis;
 2. 2. Aktsia: Seltsi lihtaktsia nimiväärtusega 0,1 eurot;
 3. 3. Pakkumise maht: kuni 120 000 aktsiat, mida on ülemärkimise korral õigus suurendada kuni 240 000 aktsiani; pakkumise indikatiivne rahaline maht on kuni 540 000 eurot, ülemärkimise korral kuni 1 080 000 eurot;
 4. 4. Pakkumise hind: 4,5 eurot aktsia kohta; 
 5. 5. Kavandatav märkimisperiood: 3. aprill 2023. a – 14. aprill 2023. a;
 6. 6. Märkimise eesõigus: olemasolevatele aktsionäridele tagatakse pakkumisel osalemisel märkimise eesõigus võrdeliselt neile enne pakkumist kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summaga. Aktsionäride ring, kellel on eelkirjeldatud märkimise eesõigus ning selle ulatus määratakse kindlaks 31. märtsi 2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga;
 7. 7. Kauplemisele võtmine: taotleda uute Seltsi aktsiate kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna Börsi mitmepoolses kauplemissüsteemis First North;
 8. 8. Arveldus: pakkumises osalenud investoritele jaotatakse Modera suuraktsionärile Bosel OÜ-le kuuluvad ja arvelduse eesmärgil laenatud aktsiaid;
 9. 9. Aktsiakapitali suurendamise otsustamine: otsustab Seltsi nõukogu põhikirjaga antud õiguse alusel.

Aktsionärid volitavad Seltsi juhatust viima läbi aktsiate avalikku pakkumist ja taotlema nende kauplemisele võtmist mitmepoolses kauplemissüsteemis First North vastavalt ülaltoodud tingimustele, kusjuures Seltsi juhatusel on õigus pakkumisperioodi muuta juhul, kui juhatus peab seda mõistlikuks ja vajalikuks.

Otsuse poolt anti 1 213 965 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest.

 1. Kooskõlas Seltsi põhikirja punktiga 2.2.6 volitada Seltsi nõukogu suurendama Seltsi aktsiakapitali ning laskma välja Seltsi uusi aktsiaid aktsionäride otsuse punktis 1 otsustatud avaliku pakkumise korraldamiseks.

Otsuse poolt anti 1 213 965 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest.

 1. Välistada aktsionäride märkimise eesõigus uute aktsiate emiteerimisel nõukogu otsuse alusel vastavalt käesoleva otsuse punktile 1(ix), kuivõrd tegu on tehnilise protsessiga avaliku pakkumise arvelduseks vastavalt käesoleva otsuse punktile 1(viii) laenatud aktsiate tagastamiseks.

Otsuse poolt anti  1 139 575 häält, st 93,87% üldkoosolekul osalenud häältest.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Originaaluudis siin

Subscribe to our newsletter

Company

Green ICT

Careers

Sign up for a newsletter

Subscribe to our newsletter

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.