MODERA AS 2022. aasta II poolaasta ja 12 kuu auditeerimata vahearuanne

2022. aasta Euroopa autoturul olid suurimateks faktoriteks ebakindlus energiahindades, suur inflatsioon ning kasvavad intressimäärad. Modera tegevuskeskkonnale on endiselt need mõjud nii positiivsed kui negatiivsed.  Positiivne mõju on selles, et automüüjad on sunnitud optimeerima oma tegevusi ning Modera tooted on just selleks loodud. Samas paneb olukord automüüjaid põhjalikumalt kaaluma lisainvesteeringuid.

2022 aasta oli Modera jaoks edukas

Müügikasv teist aastat järjest üle 50%

Lubatud müügiplaan ületati ning teist aastat järjest ületas müügikasv 50%. Arvestades, et Euroopa uute autode müük kukkus 4,6% on see väga hea tulemus.

Modera tulud jõudsid 1 631 696 euroni, mis võrreldes möödunud perioodiga on 54,39% kasv. Litsentsid ja toote ülesseadmistulud kasvasid teises poolaastas 72,31%.

Müügitulu laekus 14 riigist

Tulu laekub 14 erinevalt turult. Hea näitajaks saab pidada ka turgude rohkust, kust laekub müügitulu. Märkimist väärib ka fakt, et kui varasemalt oli müügitulu TOP 3 riiki Baltikumist, siis nüüd on situatsioon muutunud. Selgelt liiguvad müügitulu lõikes üles poole meie jaoks palju suurema kasvupotentsiaaliga riigid, mis võimaldavad kasvu jätkata planeeritult.

Eestis loodud tooteplatvorm, kus tootejuhtimine ja kompetentsid asuvad Eestis.

Modera on loonud Eestis tooteplatvormi, mille vahendusel on müüdud autosid rohkem kui 2 miljardi euro eest. Viimasel ajal on palju juttu olnud, et Eesti peaks liikuma IT allhankijast toodete väljatöötajateks. Modera on oma tooteplatvormiga seda saavutanud ning jätkab kiiret kasvu.

Autovaldkonna digitaliseerimine käib väga hoogsalt. 

Modera suudab oma tooteplatvormi sobivatest osadest ehitada autotootjate jaoks sobivad lahendused efektiivselt. Näitena võib tuua automüügis palju kõlapinda leidnud agendimudeli, mida mitmed autotootjad rakendavad. Moderal on praegu agendimooduli juurutamine ühe autotootjaga realiseerimisel. Selliste lahenduste realiseerimisel tähendab see tavaliselt lahenduse skaleerimist terves regioonis, mis võimaldab Moderal tulu hüppeliselt kasvatada.

 

Finantstulemustest

Allpool on toodud välja põhilised finantsnäitajad, mis näitavad ettevõtte kasvu, skaleeritavust ning rahavoogusid mõjutavaid kulusid.

Aastal 2022 kasvas Modera müük oluliselt ning vastavalt ootustele. Nii toote ülesseadmisega teenitavad tulud, kui ka korduva iseloomuga tulud, ehk litsentsid ja andmete haldustasud, kasvasid kiiremini kui aastal 2021. Arenduskulude kasv võrreldav tulude kasvuga. Palgakasvu surve on ka endiselt olulise mõjuga. 2022. aasta tegevuskulud kokku olid prognoosidest veidi kõrgemad (273 tuhat EUR – 11,4%), kuna investeeringute vajadus ja üldine kulude kasv on võrreldes 2021. aasta ootustega muutunud.

Finantskulud (22 tuhat EUR) on oluliselt väiksemad kui 2021. aasta prognoositud 51 tuhat EUR. Prognoosides lisasime arvestasime võimalusega, et kaasame täiendavalt võlakapitali, kuid ei ole seda teinud.

2021. aasta teises pooles muutis Modera oma arvestuspõhimõtteid konservatiivsemaks ning hakkas amortiseerima kapitaliseeritud arenduskulusid kiiremini. Sellest on ka tingitud amortisatsioonikulude kasv. See muutus ei mõjuta Modera rahavoogusid.

Aastal 2023 on plaanis kaasata täiendavat kapitali, kuna aastal 2022 Modera jätkas investeerimist tootesse, et toetada agressiivset kasvu.

eurodes2022
II poolaasta
2021
II poolaasta
Muutus
Tulud925 588604 33653,16%
Sh litsentsid ja toote ülesseadmise tulud888 881515 85272,31%
Sh litsentsid ja korduvad teenustasud400 102294 86935,69%
Arendustegevusega seotud kulud-1 128 485-789 92742,86%
Muud tegevuskulud-243 323-239 9531,40%
Amortisatsioon-440 410-216 069103,83%
EBITDA192 30152 009269,75%
eurodes20222021Muutus
Tulud1 631 6961 056 89554,39%
Sh litsentsid ja toote ülesseadmise tulud1 501 641887 02869,29%
Sh litsentsid ja korduvad teenustasud739 844517 98342,83%
Arendustegevusega seotud kulud-2 205 882-1 320 22367,08%
Muud tegevuskulud-439 541-356 59623,26%
Amortisatsioon-840 734-272 828208,16%
EBITDA364 671248 78546,58%

Bilanss

eurodes31.12.202130.06.202131.12.202030.06.2020Lisa
Varad
Käibevarad     
Raha589 8571 313 0911 933 59930 7552
Nõuded ja ettemaksed253 374100 136118 78772 1983
Kokku käibevarad843 2311 413 2272 052 386102 953 
Põhivarad     
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse1 0226 2964 3701 5605
Nõuded ja ettemaksed6 0839 5699 5696 7543
Materiaalsed põhivarad8 89211 9317 8889 9526
Immateriaalsed põhivarad4 784 1864 512 1074 207 1243 939 1417
Kokku põhivarad4 800 1834 539 9034 228 9513 957 407 
Kokku varad5 643 4145 953 1306 281 3374 060 360 
Kohustised ja omakapital
Kohustised     
Lühiajalised kohustised     
Laenukohustised229 433116 171305 04199 8838
Võlad ja ettemaksed523 715525 351456 952473 9479
Sihtfinantseerimine23 67425 55768 18241 15911
Kokku lühiajalised kohustised776 822667 079830 175614 989 
Pikaajalised kohustised     
Laenukohustised575 969753 777706 3771 011 3498
Sihtfinantseerimine186 930210 604116 401113 90311
Kokku pikaajalised kohustised762 899964 381822 7781 125 252 
Kokku kohustised1 539 7211 631 4601 652 9531 740 241 
Omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses158 824157 624157 624110 00012
Registreerimata aktsiakapital ülekursiga000376 147 
Ülekurss3 415 1233 415 1233 415 123590 000 
Kohustuslik reservkapital2 5562 5562 5562 556 
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)1 053 0811 053 0811 186 6921 186 692 
Aruandeaasta kasum (kahjum)-525 891-306 714-133 61154 724 
Kokku omakapital4 103 6934 321 6704 628 3842 320 119 
Kokku kohustised ja omakapital5 643 4145 953 1306 281 3374 060 360 

Kasumiaruanne

eurodes20222022
II poolaasta
20212021
II poolaasta
Lisa
Müügitulu1 554 007900 031971 164559 92613
Muud äritulud77 68925 55785 73144 41014
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel1 396 935708 230817 216481 188 
Kaubad, toore, materjal ja teenused-1 227 390-629 826-680 251-447 924 
Mitmesugused tegevuskulud-439 541-243 323-356 596-239 953 
Tööjõukulud-978 492-498 659-639 972-342 00315
Põhivarade kulum ja väärtuse langus-840 734-440 410-272 828-216 069 
Muud ärikulud-18 537-13 225-4 991-3 635 
Ärikasum (kahjum)-476 063-191 625-80 527-164 060 
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt-3 348-5 2742 8102 810 
Intressitulud1305514056 
Intressikulud-45 148-21 221-55 936-27 113 
Muud finantstulud ja -kulud-1 462-1 112-98-28 
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist-525 891-219 177-133 611-188 335 
Aruandeaasta kasum (kahjum)-525 891-219 177-133 611-188 335 

Rahavoogude aruanne

eurodes20222022
II poolaasta
20212021
II poolaasta
Lisa
Rahavood äritegevusest
Ärikasum (kahjum)-476 063-191 625-80 527-164 060 
Korrigeerimised     
Põhivarade kulum ja väärtuse langus840 734440 410272 828216 0696, 7
Sihtfinantseerimine-77 6890-85 645-44 48510
Kokku korrigeerimised763 045440 410187 183171 584 
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus-131 113-149 759-26 217-49 3873
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus70 196-24 698-35 840-17 3299, 11
Kokku rahavood äritegevusest226 06574 32844 599-59 192 
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel-1 418 800-709 450-826 885-481 9886, 7
Laekumised sihtfinantseerimisest103 7100133 03074 00610
Laekunud intressid1435112339 
Kokku rahavood investeerimistegevusest-1 314 947-709 399-693 732-407 943 
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud0000 
Saadud laenude tagasimaksed-206 016-64 546-188 320-99 814 
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine0029 521010
Makstud intressid-48 582-23 705-42 794-26 779 
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest1 2001 2002 577 1402 496 600 
Kokku rahavood finantseerimistegevusest-253 398-87 0512 375 5472 370 007 
Kokku rahavood-1 342 280-722 1221 726 4141 902 872 
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses1 933 5991 313 091207 28330 755 
Raha ja raha ekvivalentide muutus-1 342 280-722 1221 726 4141 902 872 
Valuutakursside muutuste mõju-1 462-1 112-98-28 
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus589 857589 8571 933 5991 933 599 

Omakapitali muutuste aruanne

eurodesAktsiakapital nimiväärtusesRegistreerimata aktsiakapitalÜlekurssMuud reservidJaotamata kasum (kahjum)Kokku
31.12.2020110 0000590 0002 5561 186 6921 889 248
Aruandeaasta kasum (kahjum)    54 72454 724
Emiteeritud aktsiakapital 7 524368 623  376 147
30.06.2021110 0007 524958 6232 5561 241 4162 320 119
Aruandeaasta kasum (kahjum)    -188 335-188 335
Emiteeritud aktsiakapital47 624-7 5242 456 500  2 496 600
31.12.2021157 62403 415 1232 5561 053 0814 628 384
Aruandeaasta kasum (kahjum)    -306 714-306 714
30.06.2022157 62403 415 1232 556746 3674 321 670
Aruandeaasta kasum (kahjum)    -219 177-219 177
Emiteeritud aktsiakapital1 200    1 200
31.12.2022158 82403 415 1232 556527 1904 103 693

Aktsiakapitali emiteerimine sisaldab laenude konverteerimist 2021. aastal summas 277 331 EUR ja laenuintresside konverteerimist summas 18 276 EUR

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Lisad
Modera 2022. aasta 12 kuu auditeerimata vahearuanne

Börsiteade siin

Liitu uudiskirjaga

MODERA AS 2022. aasta II poolaasta ja 12 kuu auditeerimata vahearuanne

Liitu uudiskirjaga